• دستگاه TBM

  • جرثقیل سقفی

  • 1
  • 2
  • 3

شاهین جرثقیل 320 تن

ساخت کامل شامل تهیه مواد، مونتاژ، جوشکاری و ماشین کاری با طول 13 متر با دقت 2/0 میلی متر و مونتاژ اجزاء، در مدت زمان 90 روز کاری انجام گرفته است . این سازه در فولاد مبارکه اصفهان نصب گردیده است .