• دستگاه TBM

  • جرثقیل سقفی

  • 1
  • 2
  • 3

ماشین کاری 15 قطعه استوانه بزرگترین میله پرچم جمهوری اسلامی ایران نصب شده در پارک موزه دفاع مقدس

این پرچم با ارتفاع بالغ بر 150 متر، وزن حدود 300 تن، قطر سگمنت اول 5/3 متر و ارتفاع 10 متر و وزن 35 تن بصورت مخروطی و سگمنت های بعدی به تدریج با قطر کوچک تر در 15 سگمنت ساخته و توسط این گروه ماشین کاری گردید . بالاترین سگمنت قطر 5/1 متر و 15 متر ارتفاع را دارا می باشد . عملیات ماشین کاری این قطعات با توجه به محدودیت های زمانی به صورت شبانه روزی در 25 روز کاری انجام گرفت و خصوصیت بارز آن دقت های اعمال شده در آن می باشد به نحوی که اجزاء این سازه با ابعاد بسیار بزرگ با توازی سطوح مونتاژی 0.1 میلی متر مورد ماشین کاری قرار گرفته است .